تفکیک در بتن

10 / 10
از 1 کاربر

تفکیک در بتن

تفکیک در بتن یکی از موارد جدانشدنی از برنامه های کاربردی بتن استکه در آن مواد جامد به موجب تفاوت در اندازه، چگالی، شکل و خواص دیگر تمایل به جدا شدن از سایر ذرات در بتن دارد.

این مبحث در بتن توسط انجمن آمریکایی برای تست و مواد به صورت زیر مطرح شد: " تفکیک در بتن، جدایی برخی از اندازه های سنگدانه ها از ملات سیمان است. تفکیک می تواند ناشی از عوامل داخلی بتن مانند عدم ایجاد مخلوط بتن مناسب و کافی، و یا ترکیب بیش از حد مواد باشد. همچنین می تواند از فاکتورهای خارجی نشات گرفته باشد مانند ارتعاش بیش از حد، انتقال و جایگذاری نامناسب و یا شرایط نا مناسب آب و هوایی. افزایش متناظر در نسبت سیمان جای گذاری شده در مناطق بالایی، تمایل به افزایش انقباض و ایجاد شکاف ها در آنها دارد. این شکاف ها در بتن می تواند 10 تا 500 میکرومتر عرض داشته باشد."

اثر تفکیک دانه ها بر رفتار مکانیکی و انتقال بتن ، بر هر دو مدل سازی و تحقیقات تجربی تمرکز دارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :